تغییر هزینه های چاپ مجله

بسمه تعالی

نویسنده محترم

ضمن تشکر از انتخاب مجله فیریولوزی گیاهی به اطلاع می رساند که پیرو بخشنامه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 4/10/98 به شماره 62815/10 مقرر گردیده است که بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول به شرح زیر دریافت و در کد حسابداری در آمدهای غیر شهریه ای با عنوان مجله های علمی واریز گردد:

  • ·         مبلغ 1500000 ریال معادل صدو پنجاه هزار تومان به هنگام دریافت مقاله
  • ·         مبلغ 3500000 ریال معادل سیصدو پنجاه هزار تومان از مقالات پذیرفته شده

مقتضی است مبلغ مورد نظر را به

- حساب سیبای بانک ملی به شماره:

0108293453004

 - یا به شماره شبای:

IR030170000000108293453004

واریز و تصویر فیش واریزی را علاوه بر ارسال از طریق سایت مجله به ایمیل Research@iau-saveh.ac.ir معاونت محترم پژوهشی ارسال فرمایید.

بدیهی است شروع فرایند داوری بعد از ارسال وجه مربوط به فرایند داوری خواهد بود.

 با تشکر

مژگان فرزامی سپهر

مدیر مسئول و سردبیر مجله Iranian Journal of Plant Physiology