Farsi Abstracts

Author

Department of Plant Physiology

Abstract

 
فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه آفتابگردان تحت تأثیر سمیت علف کش سوپرگالانت با تیمار آب مغناطیسی
زینب دهقان*1 و جلیل خارا  2
1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 
* عهده دارمکاتبات : j.khara@urmia.ac.ir
 
چکیده فارسی
 
امروزه، کاهش اثرات مخرب علف کش ها بر روی گیاهان و کاهش مصرف آب در مزارع، نیازمند یک استراتژی جدید در کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی آب مغناطیسی بر فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.) رقم لاکومکا، تحت تیمار با علف‌کش سوپرگالانت بود. آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 سطح غلظت علف‌کش سوپرگالانت (0،25، 50 و 75 پی‌پی‌ام) در 3 تکرار انجام شد. در اثر علف‌کش، لکه های نکروزه کوچکی در برخی از برگهای گیاهان تیمار شده با آب مغناطیسی و آب معمولی مشاهده شد. اگرچه محتوای پرولین در پاسخ به سمیت علف کش افزایش یافت، سطح پرولین گیاهان تیمار شده با آب مغناطیسی به طور معنی داری بالاتر از گیاهان شاهد بود. از طرف دیگر، محتوای مالون دی آلدئید به عنوان نشانگر آسیب غشا افزایش چشمگیری را در پاسخ به تیمار علف کش نشان داد. همچنین فعالیت آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز بر خلاف فعالیت گایاکول پراکسیداز، با افزایش غلظت علف کش افزایش یافت. علف کش به طور قابل توجهی فعالیت ACCase را در ریشه و بخش هوایی کاهش داد. اما آب مغناطیسی می تواند به خوبی این اثر را بهبود بخشد. به نظر می رسد كه آب مغناطیسی می تواند به عنوان یك روش مناسب برای كنترل اثرات منفی علف كش سوپر گالانت در نظر گرفته شود.
 
 
کلمات کلیدی :: Helianthus annuus، آب مغناطیسی،آفتابگردان،سوپرگالانت، علف کش
 
 
 
 
 
 
تأثیر برخی تیمارهای ترکیبی بر شکستن خواب بذر و افزایش سرعت جوانه‌زنی از ارقام مختلف نخل خرمای مراکشی  Phoenix dactylifera L.  
اومامیا هارکوسی2و1 ، عفاف اسلیمانی 1و2، ایسام جادران4،  آیتبولاهسن محمد5، مازری محمد امین3 ،لاهسن اوآهمان 4 ، طیب کوسا2و محمد نجیب آلفدی 1*
۱- مؤسسه ملی تحقیقات زراعی، واحد حفاظت گیاه، آزمایشگاه فیتو باکتریولوژی، مراکش ، مراکش
۲- . آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی، اکولوژی و بهره برداری از اکوسیستم، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، الجدیده ، مراکش
۳- موسسه ملی تحقیقات زراعی، UR Agro-Biotechnology، آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی، مراکش، مراکش
4- دانشگاه Cadi Ayyad، گروه زیست شناسی، دانشگاه چند رشته ای صافی، مراکش
5- گروه زیست شناسی، دانشکده چند رشته ای لاراش، دانشگاه عبدالمالک اسعدی، لاراش، مراکش
 
* عهده دارمکاتبات: harkousse.oumaima@hotmail.fr
 
چکیده فارسی
روند رو به رشد جهانی به سمت کاشت ارقام نخبه منجر به دو نوع تکثیر نخل خرما (Phoenix dactylifera L  ) می شود: تکثیر شاخه یا تکثیر کشت بافت. با این حال، تنوع نخل خرما امروزه با مشکلات اساسی مواجه است. جایگزین هر دو این روش تکثیر بذر است. خواب بذر در نخل خرما به ویژه در هنگام کشت از طریق بذر چالش برانگیز بوده است. این مطالعه کارایی تیمار حذف اپرکولوم همراه با دما را بر روی خواب بذر برای چهار رقم مختلف مراکشی (نجدا، بوفگوس، آزیزا و آسیایی) ارزیابی کرد. آزمایش جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بذرهای چهار رقم تحت تیمار قبل از جوانه زنی قرار گرفتند و سرعت جوانه زنی و شاخص سرعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار به‌طور معنی‌داری (05/0p<) بر سرعت و درصد جوانه‌زنی هر چهار رقم خرما تأثیر گذاشت. سرعت جوانه زنی در بذرهای تیمار شده و شاهد به ترتیب بالای 90 درصد و زیر 20 درصد بود. سرعت جوانه زنی بالاتر در نهال های نجدا و آسیایی مشاهده شد که بالاترین سطوح شاخص سرعت جوانه زنی را نیز داشتند. این مطالعه نشان داد که خواب بذر در نخل خرما به بهترین وجه می‌تواند با تیمار ترکیبی حذف اپرکولوم و دما غلبه کند.
 
کلمات کلیدی: Phoenix dactylifera L، رقم، operculum، درصد جوانه زنی، شاخص سرعت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشد، عملکرد اسانس و اجزای گیاه مرزه تابستانی  (Satureja hortensis L.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و پرولین
 
محبوبه پورغدیر1، سید عباس میرجلیلی2*، علی محمدی ترکاشوند3، پژمان مرادی 4
 
1.گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2.مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان آموزش و ترویج تحقیقات کشاورزی، تهران، ایران

گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه علوم باغبانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

 
* عهده دارمکاتبات : abmirjalili@gmail.com
 
چکیده فارسی
 
امروزه استفاده از اسانس گیاهان دارویی برای سلامت انسان اهمیت زیادی پیدا کرده است. تغذیه مناسب گیاهان دارویی نقش اساسی در عملکرد کمی و کیفی اسانس آنها دارد. به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و پرولین بر ویژگی‌های رویشی و بیوشیمیایی مرزه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. تیمارها شامل اسید سالیسیلیک (0.5 و 1 میلی مولار) و اسید آمینه پرولین (1.5 و 3 گرم در لیتر) و شاهد بود. محلول پاشی در سه مرحله رشد ساقه، شروع گل و گلدهی انجام شد. ارتفاع بوته، تعداد گل‌ها و ساقه‌های جانبی، وزن تر و خشک برگ‌ها و اندام‌های هوایی و درصد اسانس و مواد تشکیل دهنده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گل (66/21)، ارتفاع بوته (26/47 سانتی‌متر)، وزن خشک برگ (34/5 گرم) و وزن تر برگ (17/16 گرم) با مصرف 5/1 گرم در لیتر پرولین مشاهده شد. بیشترین وزن خشک اندام هوایی (85/8 گرم)، وزن تر اندام هوایی (53/48 گرم) و تعداد ساقه های جانبی با استفاده از اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار مشاهده شد. بیشترین (183.65 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (76.92 کیلوگرم در هکتار) عملکرد اسانس به ترتیب با اعمال 1.5 گرم در لیتر پرولین و شاهد به دست آمد. معمولی ترین ترکیبات اسانس γ-ترپینن و کارواکرول بودند. در نتیجه، بیشترین اثر بر عملکرد اسانس تحت محلول پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 1.5 گرم در لیتر پرولین به دست آمد.
 
کلمات کلیدی: α-ترپینن، کارواکرول، محلول پاشی، پرولین، γ-ترپینن
 
 
 
 
 
 
ترکیب اسید چرب ارقام کلزا تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت
 
ترانه ثمرزاده واژده فر1، فرزاد پاک نژاد2، امیرحسین شیرانی راد3، مصطفی اویسی4 و سعید وزان5
1.دانشجوی دکترای زراعت، گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2 .استاد، گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
دانشیار، گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
دانشیار، گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

 
* عهده دارمکاتبات: farzadpaknejad@yahoo.com
چکیده فارسی
 
به­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت در ارقام و هیبرید­های جدید کلزا و مقابله با تنش خشکی آخر فصل، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی در منطقه کرج (ایران) اجرا شد. تاریخ کاشت در شش سطح شامل سه تاریخ کشت پاییزه و سه تاریخ کشت زمستانه به عنوان عامل اصلی و پنج رقم کلزا شامل RGS003، Dalgan، Zabol10، Hyola401 و Hyola4815 به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر ساده تاریخ کاشت بر کلیه صفات مورد آزمون به جز پالمیتیک اسید در فصل زمستان معنی دار بود. اثر ساده رقم در فصل پاییز بر کلیه صفات و در فصل زمستان فقط بر عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم، در فصل پاییز سبب معنی دار شدن عملکرد روغن دانه، اسیدلینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اروسیک و گلوکوزینولات و در فصل زمستان سبب معنی دار شدن عملکرد دانه، میزان روغن دانه، عملکرد روغن دانه و اسید اروسیک گردید. رقم Dalgan در تاریخ کاشت 15 مهرماه، بالاترین عملکرد دانه و روغن را به خود اختصاص داده و هم چنین دارای بیشترین میزان اسید چرب اولئیک، لینولئیک و پالمتیک بود. همچنین این رقم با داشتن اروسیک اسید و گلوکوزینولات پایین و استاندارد، در شرایط این تحقیق قابل توصیه می باشد.
 
کلمات کلیدی: Brasica napus L.، ترکیب اسید چرب، تنش خشکی آخر فصل، جایگاه جدید کاشت، تاریخ کاشت
 
 
 
 
 
 
اثر کیتوزان اگزوژن، اسید سالیسیلیک و ترکیب آنها بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Citrullus colocynthis (L.) تحت تنش خشکی
زهره آذین1، عباسعلی امام جمعه2 و 3*، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی4، پریسا حسنین4
1.گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2.گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
3.گروه بیوانفورماتیک، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 
 
* عهده دارمکاتبات: aliimamjomeh@alumni.ut.ac.ir
 
چکیده فارسی
تنش خشکی در دهه های گذشته به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است. تنظیم کننده های رشد از جمله اسید سالیسیلیک (SA) و کیتوزان به طور موفقیت آمیزی برای محافظت از گیاهان در برابر تنش های زیستی و غیر زنده استفاده می شوند. به منظور بررسی اثر SA، کیتوزان و ترکیب آنها بر صفات بیوشیمیایی و محتوای کوکوربیتاسین در Citrullus colocynthis (L.) تحت سطوح مختلف تنش خشکی، چهار سطح آبیاری (شاهد (100% ظرفیت مزرعه: FC)، 75، 50، و 25 درصد FC) همراه با سه تیمار مختلف با تجویز SA و کیتوزان (150 میلی گرم در لیتر) و ترکیب آنها استفاده شد. تنش خشکی به طور قابل توجهی باعث افزایش میزان قند، پرولین، پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) شد و در عین حال باعث کاهش پارامترهای رشد، پروتئین، محتوای آب نسبی برگ (RWC)، کلروفیل و محتویات کاروتنوئید اگرچه SA تنها در سطوح شدید تنش خشکی توانست برخی از صفات بیوشیمیایی شامل قند، کلروفیل و کاروتنوئید را افزایش دهد، کیتوزان و تیمار ترکیبی تقریباً در تمام سطوح آبیاری اثرات مفیدی داشتند. علاوه بر این، ترکیب SA و کیتوزان اثرات محافظتی بیشتری نسبت به تیمار کیتوزان در افزایش پرولین و فعالیت SOD و CAT ایجاد کرد. تیمار ترکیبی همچنین در افزایش محتویات کوکوربیتاسین B، C و L موثر بود اما کوکوربیتاسین E نه. در برابر اثرات نامطلوب تنش خشکی
 
کلمات کلیدی: آنزیم های آنتی اکسیدانی، تنش خشکی، سیترولوس کولوسینتیس، کوکوربیتاسین، اسید سالیسیلیک
 
 
 
 
 
 
نقش IAA، GA3 و ریبوفلاوین برای بهبود محصول در شنبلیله ((Trigonella foenum-graecum محمد طفیل، خالد حسین*، زنب سعید و خالد نواز
گروه گیاه شناسی، دانشگاه گجرات، گجرات، دانشگاه گجرات پاکستان، گجرات، پاکستان،  
 
* عهده دارمکاتبات : Khalid.hussain@uog.edu.pk 
 
 
چکیده فارسی
 
شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.  )یک سبزی برگدار زمستانی مهم با ارزش غذایی بالا است. از دانه های آن به عنوان ادویه استفاده می شود و از کل گیاه در بسیاری از داروهای خانگی و دارویی در سراسر جهان استفاده می شود. بهره وری شاخ و برگ و بذر آن در منطقه بسیار کم است. تنظیم کننده های رشد گیاهی ویتامین (ریبوفلاوین) مواد شیمیایی هستند که به صورت برون زا برای افزایش بهره وری گیاه به کار می روند. برای این منظور از تیمارهای 50 میلی مول L-1 ایندول استیک اسید، جیبرلیک اسید و ریبوفلاوین بر روی رقم شنبلیله کسوری متی استفاده شد. نتایج نشان داد که GA3 و ایندول-3-استیک اسید به طور قابل توجهی رشد ریشه و اندام هوایی، رشد شاخ و برگ و غلظت یون‌ها در اندام هوایی و ریشه و فعالیت‌های پراکسیداز دیسموتاز و کاتالازها را در مراحل گیاهچه و رویشی افزایش دادند. PGRها همچنین عملکرد غلاف و دانه شنبلیله را افزایش دادند. ریبوفلاوین اثر معنی داری بر روی شنبلیله نشان نداد به جز افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی در مرحله گیاهچه. GA3 در مقایسه با IAA برای افزایش تولید زیست توده، عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شنبلیله موثرتر بود. مشخص شد که اسید ایندول استیک و اسید جیبرلیک می توانند برای افزایش تولید زیست توده شاخ و برگ و عملکرد استفاده شوند، اما GA3 نسبت به IAA در شنبلیله برتری دارد. این نتایج می تواند برای منافع اقتصادی با تولید بالای این سبزی برگدار مفید باشد
 
 
کلمات کلیدی: PGRs، ویتامین، رشد، عملکرد، آنتی اکسیدان ها
 
 
 
 
 
 
 
 
اثر نانوذرات نقره سنتز شده زیستی بر بیان ژن FAE1 و FAD2 در گیاه کاملینا (Camelina sativa)
طیبه سادات میرمعینی1 و لیلا پیشکار *1 و دانیال کهریزی 2 و گیتی برزین 1 و ناصر کریمی 3
1.ایران، اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه اسلامشهر، دانشکده زیست شناسی

ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی
ایران، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه بیولوژی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 
* عهده دارمکاتبات : Pishkar@iiau.ac.ir
 
 
چکیده فارسی
 
تکنولوژی نانو زمینه پژوهشی مربوط به فیزیک شیمی و علوم مهندسی است که با استفاده از تکنیک های جدید و تولید مواد در مقیاس نانو زمینه ای نوظهور در تحقیقات بین رشته ای به ویژه بیوتکنولوژی ایجاد کرده است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نانوذرات نقره سنتز شده زیستی روی میزان بیان ژن FAE1 و FAD2  در گیاه کاملینا در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در سال 97-1396 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 5/0، 1، 2 و 3 میلیگرم در لیتر نانوذره نقره بود. بعد از تهیه نمونه برگی از تمامی تیمارها، استخراج RNA، ساخت cDNA و تعیین شیب دمایی، جهت بررسی الگوی بیان ژن از واکنش Real Time PCR استفاده شد. سپس داده‌ها با نرم‌افزاهای GenEX و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر نانوذره نقره روی میزان بیان ژن FAE1 و FAD2 در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود و با افزایش غلظت نانوذره نقره بیان ژنها افزایش پیدا کرد، به نحوی که بیشترین افزایش در سطح 3 میلیگرم در لیتر نانوذره نقره مشاهده گردید.
 
 
کلمات کلیدی: بیان ژن، کاملینا، نانوذره نقره، Real Time PCR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پایش رشد و پاسخ های فیزیولوژیکی Satureja hortensis L. به موسیقی و تحریک نویز
 
ستاره ازگمی1، علیرضا ایرانبخش1*، احمد مجد2، مصطفی عبادی3، زهرا اوراقی اردبیلی4

. گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

 
* عهده دار مکاتباتiranbakhshar@yahoo.com   
 
 
چکیده فارسی
این تحقیق تلاش کرد تا دید بهتری از تعامل موسیقی/صدا با سیستم‌های گیاهی به دست آورد. نهال‌های مرزه  (Satureja hortensis L.) در معرض تیمارهای صوتی متنوعی از جمله یک قطعه موسیقی ایرانی (IM)، موسیقی راک الکترو-صنعتی  (RM) و صدای شهری/ترافیکی (UTN) قرار گرفتند. فرکانس های IM، RM و UTN به ترتیب در محدوده 800-2000، 1100-7000 و 800-2000 هرتز قرار گرفتند. زمان قرار گرفتن در معرض سه بار در روز به مدت 45 دقیقه در طول دو هفته بود. تیمارهای اعمال شده وزن خشک اندام هوایی را به طور متوسط 25/55 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. درمان IM موثرترین راه برای بهبود طول ساقه بود. طولانی ترین طول ریشه در گیاهچه های تیمار شده با (RM) میانگین 2.3 برابرمشاهده شد. وزن خشک ریشه در تیمارهای IM و RM به ترتیب به طور متوسط 39/64 و 78 درصد افزایش یافت. استفاده از موسیقی همچنین غلظت رنگدانه های کلروفیل را تقریباً 32 درصد افزایش داد. علاوه بر این، محتوای کاروتنوئید روند افزایشی مشابهی را نشان داد (میانگین = 36.5٪). به همین ترتیب، درمان های موسیقی و صدا اعمال شده فعالیت آنزیم های پراکسیداز (میانگین = 51.33٪) و کاتالاز (میانگین = 21.27٪) را افزایش داد، که به معنای تحریک در سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی است. با این حال، میزان قند کل تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (میانگین 30 درصد). قرار گرفتن در معرض UTN با افزایش متوسط در غلظت پرولین با میانگین 66٪ همراه بود در حالی که تیمارهای موسیقی افزایش کمتری در این پارامتر نشان دادند. این یافته‌ها از این دیدگاه حمایت می‌کنند که هم موسیقی و هم صدا نه تنها بر برنامه‌های رشد گیاهان تأثیر می‌گذارند، بلکه بر فرآیندهای بیولوژیکی متنوع نیز تأثیر می‌گذارند
کلمات کلیدی:استرس متناوب، سیستم دفاعی، Satureja hortensis، متابولیت های ثانویه ، تحریک صدا
 
 

Keywords


Zeinab Dehghan and Jalil Khara. 2021. 'AcetylCoA carboxylase and antioxidant enzymes activity of sunflower under influence of Super Gallant herbicide by magnetic water'. Iranian Journal of Plant Physiology,11(5): 3847-3854.
Harkousse, O., A. Slimani, I. Jadrane, A. Mohamed, M. M. Amine, L. Ouahmane, T. Koussa and M. N. Al Feddy. 2021. 'Effects of some combined treatments on breaking the seed dormancy and enhancing the germination rate from different Morrocan varieties of date palm Phoenix dactylifera L'. Iranian Journal of Plant Physiology 11 (5),3855-3861.
Poorghadir M., Mirjalili SA., Mohammadi Torkashvand A., Moradi P.2021. 'Growth, essential oil yield, and components of summer savory ­)Satureja hortensis L.( influenced by two biostimulants'.Iranian Journal of Plant Physiology11(5): 3863-3872.
Samarzadeh Vazhdehfar, T., F. Paknejad, A. H. Shirani Rad, M. Oveisi, S. Vazan. 2021. Fatty acid composition of canola cultivars as affected by different sowing dates'. Iranian Journal of Plant Physiology 11 (5):3873-3883.
Azin, Z., A. Emamjomeh, S. Esmaeilzadeh Bahabadi, P. Hasanein. 2021. 'Effect of exogenous chitosan, salicylic acid, and their combination on some physiological parameters of Citrullus colocynthis (L.) under drought stress'. Iranian Journal of Plant Physiology 11 (5),3885-3897.
Hussain, Kh. and Z. Saeed. 2021. Role of IAA, GA3, and riboflavin for crop improvement in fenugreek'. Iranian Journal of Plant Physiology 11 (5), 3899-3910.
Mirmoeini, T. L. Pishkar, D. Kahrizi, G. barzin and N. Karimi.2021. 'The effect of biosynthesized silver nanoparticles on FAE1 and FAD2 gene expression in Camelina sativa'. Iranian Journal of Plant Physiology, 11(5), 3911-3918.
Azgomi, S., A. Iranbakhsh, A. Majd, M. Ebadi, Z. Oraghi Ardebili. 2021. 'Monitoring growth and physiological responses of Satureja hortensis L. to music and noise stimulation'. Iranian Journal of Plant Physiology 11(5), 3911-3918.