Farsi Abstracts

Editorial

10.22034/ijpp.2020.683197

 
استرس غیرزیستی باعث سیستم دفاعی میتوکندری می شود: یک بررسی مروری
خلیل م. سعد الله * و ابراهیم م. عبدالسلام
گروه گیاه شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تانتا ، تانتا ، 31527 ، مصر
 
* عهده دارمکاتبات khalil.saadallah@science.tanta.edu.eg
 
چکیده فارسی
 میتوکندری اندامکهای کوچکی است که به طور گسترده در سلولهای موجودات زنده توزیع می شوند. عملکرد اصلی آنها سنتز ATP همراه با فسفوریلاسیون اکسیداتیو است. تحت شرایط استرس غیر زنده عملکرد میتوکندری به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می گیرد و باعث تحریک پاسخ استرس میتوکندری می شود. با این حال ، شرایط استرس زا می تواند احتمال تولید ROS در اندامک های مختلف سلولی را افزایش دهد. سلولهای گیاهی از طریق القای سیستمهای دفاعی خاص آنزیمی و غیر آنزیمی با تولید ROS مبارزه می کنند. با این وجود ، تجمع بیش از حد ROS در میتوکندری باعث سیگنالینگ میتوکندریایی و پاسخ های سلولی به اختلال عملکرد میتوکندری در فرآیندی می شود که به عنوان تنظیم مجدد میتوکندری شناخته می شود. تجمع انحصاری ROS باعث اختلالات شدیدی در هموئستازی ROS می شود که مرگ برنامه ریزی شده سلول را تحریک می کند. غشای داخلی میتوکندری دارای پروتئین های میتوکندری اتصال (UMP) برای حفظ یکپارچگی و عملکرد میتوکندری در دو شرایط طبیعی و استرس است. میتوکندری با کمک پروتئین های خاصی به نام اکسیدازهای جایگزین (AOX) می تواند تنفس بدون فسفریلاسیون را تحت شرایط استرس مانند حضور مهار کننده های تنفس انجام دهد. گزارش شده است که بیان AOX یا mRNA آن ناشی از شرایط مختلف تنش غیر زنده است. بیان AOX نقش مهمی در سازگاری با بسیاری از شرایط تنش مانند شوری ، دما و خشکسالی در گونه های مختلف گیاهی دارد.
کلمات کلیدی:  استرس غیر زنده  ؛ اکسیدازهای جایگزین ؛ میتوکندری؛  mitochondrial retrograde; uncoupling proteins
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اثرات پنکونازول بر انسداد متناوب هورمونی و اسیدهای چرب گلرنگ استرس شده از نمک

فاطمه شکی ، حسن ابراهیم زاده معبود و وحید نیکنام
گروه زیست گیاهی ، دانشکده زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 
* عهده دارمکاتبات : fatemeshaki373@ut.ac.ir,
 
چکیده فارسی

شوری خاک یک تنش اصلی غیر زنده است که تولید محصول و رشد گلرنگ را محدود می کند. برای کاهش استرس ، اثرات پنکونازول  در رشد گلرنگ مورد بررسی قرار گرفت تا مکانیسم های اساسی تحمل به نمک درک شود. PEN ، مشتقی از تریازول ، که دارای هر دو ویژگی قارچ کش و تنظیم کننده رشد گیاه است ، از گیاهان در برابر انواع مختلف تنش های غیرزیستی محافظت می کند. هدف از این کار ارزیابی اثر کلرید سدیم (0 ، 100 و 200 میلی متر) و PEN  ( 15میلی گرم در لیتر) بر برخی از پاسخ های بیوشیمیایی گلرنگ بود. نتایج نشان داد که محتوای اسید سالیسیلیک (SA) تحت شوری افزایش می یابد در حالی که محتوای ایندول-3-استیک اسیدو اسید جیبرلیک  کاهش می یابد. علاوه بر این ، از نظر اسیدهای چرب ، محتوای اسیدهای پالمتیک و اولئیک کاهش می یابد در حالی که محتوای اسیدهای استئاریک ، لینولئیک و لینولنیک تحت شوری افزایش می یابد. PEN برونزا تأثیر مثبتی بر محتوای SA و GA و همچنین محتوای اسیدهای پالمتیک و استئاریک داشت ، اما باعث کاهش IAA ، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در گیاهان گلرنگ شد. گلرنگ یک گزینه مناسب برای استفاده در تناوبی است که آب آبیاری شور بهره وری از محصولات غیر متحمل را محدود می کند. داده های ما بینش جدیدی در مورد مکانیزم هایی ارائه می دهد که به تنظیم مقاومت به شوری در گلرنگ کمک می کند. PEN به دلیل قیمت پایین و در دسترس بودن ممکن است به عنوان محلول پاشی برای بهبود اثرات شوری در نظر گرفته شود.
 
 
کلمات کلیدی:  گلرنگ ؛ شوری ؛ پنکونازول؛ اسیدهای چرب ؛هورمونهای گیاهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تأثیر نانوذرات SiO2 بر تغییرات فیتوشیمیایی و آناتومیکی در Anthemis gilanica
نسترن احمدی1  ، حلیمه حسن پور 2 * ، ملاک حکمتی 3 و محبوبه قنبرزاده 4
1. گروه شیمی دارویی ، دانشکده شیمی دارویی ، علوم دارویی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
2. موسسه تحقیقات هوافضا ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، تهران ، ایران
3. گروه شیمی آلی ، دانشکده شیمی دارویی ، علوم دارویی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
4. گروه زیست شناسی گیاهی ، دانشکده زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 
* عهده دارمکاتبات : hassanpour@ari.ac.ir
 
 
چکیده فارسی
 
در این تحقیق ، اثرات نانوذرات SiO2 (NPs) بر رشد ، خواص آنتی اکسیدانی و محتویات فنلی و فلاونوئیدی در گیاهان Anthemis gilanica از خانواده Asteraceae بررسی شد. به دنبال جوانه زنی بذر ، نهال ها تحت محیط رشد هوگلند کشت شدند و با غلظت های مختلف SiO2 NPs (0 ، 2 ، 4 ، 6 و 8 گرم در 1) تحت تیمار قرار گرفتند. نتایج نشان داد که SiO2 NP به طور قابل توجهی محتوای نسبی آب ، وزن خشک و تازه و طول شاخه را بخصوص در 4 گرم در 1 افزایش داد ، اما با افزایش غلظت NPs طول ریشه کاهش یافت. تعداد و اندازه آویلم و همچنین قطر استیل تا 6 گرم در گرم افزایش یافت و سپس در غلظت های بالاتر کاهش یافت. محتوای کل فنل و فلاونوئید تحت غلظت های مختلف NIP های SiO2 افزایش یافته و حداکثر محتوای آن در 6 گرم در 1 مشاهده شد. علاوه بر این ، SiO2 NP ها با کاهش محتوای IC50 به ویژه در 6 گرم در 1 ، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها را افزایش دادند. در نتیجه ، این مطالعه پیشنهاد می کند که NP های SiO2 می توانند با القای تغییرات آناتومیکی ، رشد و ترکیبات فعال زیستی را در A. gilanica بهبود بخشند.
 
 
کلمات کلیدی: Anthemis gilanica؛ فلاونوئید ،پارامترهای رشد؛ فنل؛ نانوذرات SiO2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پاسخهای فتوسنتز سویا ، عملکرد و کیفیت دانه تحت تأثیر ورمی کمپوست و گوگرد
سمیه شاهروسوند1 ، حمیدرضا ایسوند 1*  ، فرهاد نظریان فیروزآبادی1 و محمد فیضیان 2
1. گروه تولیدات گیاهی و ژنتیک ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران
2. گروه علوم خاک ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران
 
* عهده دارمکاتبات : eisvand.hr@lu.ac.ir
 
چکیده فارسی
 
سویا (Glycine max L.) به عنوان یکی از منابع اصلی روغن و پروتئین در نظر گرفته می شود. در این مطالعه ، اثرات ورمی کمپوست (VC) و گوگرد (S) بر پاسخ فتوسنتز سویا ، عملکرد و کیفیت دانه بررسی شد. به همین منظور ، یک آزمایش میدانی با طرح تقسیم پلات بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و سه تکرار در شهر الیگودرز ، استان لرستان ، ایران طی سال 2017 انجام شد. عامل اول شامل تیمارهای ورمی کمپوست (0 ، 4 و 8 تن ساعت) بود. -1) به عنوان قطعه اصلی و عامل دوم شامل تیمارهای گوگردی (0 ، 250 و 500 کیلوگرم در ساعت) به عنوان زیر طرح بود. نتایج نشان داد که کاربرد VC رسانایی روزنه ای (gs) ، میزان تعرق (E) ، میزان خالص فتوسنتز (PN) ، کلروفیل a (Chl a) ، کلروفیل b (Chl b) ، کلروفیل a + b (Chl a + b) را به طور معنی داری افزایش می دهد. ) ، کاروتنوئیدها (Car) ، عملکرد دانه (GY) ، محتوای روغن دانه (GOC) و پروتئین دانه (GPC) سویا. علاوه بر این ، کاربرد S (250 کیلوگرم در ساعت) صفات مهم را در مقایسه با تیمارهای شاهد بهبود بخشید. اثر متقابل معنی داری بین تیمارهای VC و S وجود دارد که نشان می دهد کاربرد ترکیبی VC و S ممکن است پاسخهای فیزیولوژیکی سویا ، عملکرد و کیفیت دانه را در مقایسه با تیمارهای VC و S به تنهایی بهبود بخشد.
 
کلمات کلیدی: گلیسین حداکثر L؛ رنگدانه های فتوسنتزی ؛ گوگرد؛ ورمی کمپوست؛ بازده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش پراکسید هیدروژن و سیگنالینگ 24 اپی براسینواستروئید بر صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (Cuminium cyminum L. )تحت تنش خشکی
نسیم رودباری 1 ، حسین عباسپور1 ٭ ، خسرو منوچهری کلانتری 2 ، احمد آئین 3
 
1. گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و دانشکده زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج ، کرمان ، ایران و . گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، تهران ، ایران
2. گروه زیست شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران
3. بخش اصلاح بذر و گیاهان ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، جیرفت ، ایران
* عهده دارمکاتبات: abbaspour75@yahoo.com
 
چکیده فارسی
دو ترکیب بیوشیمیایی پراکسید هیدروژن و 24-اپی براسینواستروئید اثرات بیولوژیکی قابل توجهی در رشد و نمو گیاه دارند ، از جمله افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی. در مطالعه حاضر ، اثرات خشکسالی و اثر متقابل آن با H2O2 و 24-اپی براسینواستروئید بر میزان پروتئین ، قندها ، درصد اسانس ، رنگدانه های فتوسنتزی ، فنل ها و فلاونوئیدها بررسی شد. یک آزمایش گلدان فاکتوریل در یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی جنوب استان کرمان و گیاهان انجام شد. در هفته 5 پس از جوانه زنی ، گیاهان تحت تنش خشکی در سه سطح 100٪ ، 75٪ و 50٪ ظرفیت مزرعه تحت تیمار قرار گرفتند. گیاهان با پراکسید هیدروژن و 24-اپی براسینواستروئید در غلظت های 0 ، 0.5 و 1 میلی متر ، به ترتیب در دو مرحله پاشیده شدند: سه روز قبل از استرس و سپس ، 15 روز بعد. نتایج نشان داد که اثر معنی داری از تنش خشکی و سمپاشی بر روی صفات مورد مطالعه وجود دارد ، به طوری که با افزایش سطح تنش ، درصد روغن اساسی ، قندهای محلول ، کاروتنوئیدها ، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای شاخساره افزایش یافته و محتوای پروتئین شاخه و کلروفیل کاهش می یابد. با افزایش سطح H2O2 و 24-اپی براسینواستروئید ، محتوای کلروفیل a و b افزایش یافت ، به طوری که پاشش با 1 میلی مولار 24-اپی براسینواستروئید منجر به بالاترین سطح کلروفیل (10.90 میلی گرم میلی لیتر -1) شد. سمپاشی 24-اپی براسینواستروئید همچنین باعث افزایش محتوای فلاونوئیدهای شاخساره (58/1 میلی گرم در گرم گرم وزن بدن) و کاهش درصد اسانس (44/2 درصد) در شرایط استرس شدید شد. نتایج نشان داد که پراکسید هیدروژن و 24-اپی براسینواستروئید به عنوان مولکول های سیگنال در غلظت بهینه بازی می کنند و به گیاه زیره اجازه می دهند تا با کاهش پراکسیداسیون غشا و تحریک فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ، با شرایط خشکسالی سازگار شود..
 
کلمات کلیدی: زیره؛ تنش خشکی ؛اپی براسینواستروئید ؛ آب اکسیژنه؛ پروتئین؛ رنگدانه های فتوسنتزی
 
 
 
 
افزایش تحمل نمک در یک نوع لوبیای سیاه (Phaseolus vulgaris L.) توسط تغذیه سیلیکون
فاطمه حیدریان و پرتو روشندل *
گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهرکرد ، ایران
 
* عهده دارمکاتبات : roshandelparto@gmail.com
 
چکیده فارسی
 
به منظور بررسی تأثیر تغذیه سیلیسیم برای افزایش تحمل نمک در رقم لوبیای سیاه Phaseolus vulgaris ، نهال های 12 روزه باNaCl  ( 0 و 50 میلی مول) و NaCl  50 میلی مول) + سیلیسیم (0.5 یا 3 میلی مول) تحت تیمار قرار گرفتند. به مدت چهار هفته در خانه سبز پارامترهای مورد تجزیه و تحلیل وزن تازه و خشک ، کلروفیل کل ، پرولین آزاد ، مقدار نسبی آب (RWC) ، نشت الکترولیت در برگ ها و غلظت Na + و K + در شاخه ها و ریشه ها بود. تنش نمکی باعث کاهش مقادیر تازه (3/39 درصد) و وزن خشک (4/48 درصد) ، کلروفیل کل (9/20 درصد) K + 60/6 درصد در ریشه و 3/20 درصد در شاخه ها و   RWC    50 درصد  شد. علاوه بر این ، سطح پرولین آزاد (19٪) ، نشت الکترولیت (2.4 برابر) و غلظت Na + 6/4 برابر دراندام هوایی و 3.8 برابر  در ریشه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال ، سیلیکون (به ویژه در 3 میلی مول) اثرات مضر NaCl را بهبود می بخشد. در مقایسه با گیاهان منحصر به فرد دارای تنش نمکی ، وزن تازه و خشک به ترتیب 20.3٪ و 66٪ افزایش یافت. همچنین ، محتوای کلروفیل کل (21٪) ،    (RWC 83%) وK + 21% در  شاخه ها و 90٪ در ریشه) افزایش یافته است ، اما نشت الکترولیت (38٪) و محتوای Na +   39.7% در شاخه ها و 8/27 درصد در ریشه  کاهش یافت. به طور کلی ، داده های فعلی نشان می دهد که سیلیکون با کاهش ورودی  Na و حفظ سطح K  در بافت های  تحت نمک، تحمل نمک را در گیاهان لوبیای سیاه افزایش می دهد. علاوه بر این ، باعث بهبود وضعیت آب ، یکپارچگی غشا و عملکرد دستگاه های فتوسنتز تحت شوری می شود.
 
کلمات کلیدی: وضعیت آب سلولی؛ نشت الکترولیت؛ حبوبات ؛رنگدانه های فتوسنتزی ؛ استرس نمکی
 
 
 
 
 
 
 
 
کاهش اثر فیتوتوکسیک فلز سنگین کادمیوم توسط زیست توده قارچ خوراکی
Armillaria tabescens
 
اوزلم گولمز * ، دنیز تیراکی ، عمر فاروک الگور ، مریم شنگول کوسه اغلو و ابرو گزگینچی اوغلو
گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آتاتورک ترکیه، ترکیه
* عهده دارمکاتبات : ozlmg90@gmail.com
 
 
چکیده فارسی
 
این مطالعه با هدف کاهش آسیب ناشی از Cd ، فلز سنگین ، به گیاه ذرت با زیست توده قارچ خوراکی Armillaria tabescens انجام شده است. برای این منظور ، برنامه کنترل Cd   1/0میلی مول) ، برنامه کادمیوم +    A. tabescens ( 0.01 میلی مول + 10 گرم زیست توده) ، و برنامه کاربردی A. tabescens  ( 10گرم زیست توده) به عنوان تنظیم آزمایشی تهیه شد. مطالعه ما در یک محیط هیدروپونیک انجام شده است. در ابتدا ، طول ساقه ریشه و وزن خشک و مرطوب تعیین شد. میزان پراکسیداسیون لیپید  و گونه های واکنشگر اکسیژن  و آنزیم آنتی اکسیدان  اندازه گیری شد. علاوه بر این ، تغییر در سطح پروتئین ، کلروفیل ، پرولین و قند در نهال نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج ما ، در محیط هیدروپونیک میزان خسارت در گیاهان ذرت در معرض فلز سنگین Cd زیاد بود در حالی که در کاربرد Cd + A. tabescens  از میزان استرس کاسته شد. علاوه بر این ، مشاهده شد که A. tabescens با در نظر گرفتن تغییرات در محتوای کلروفیل ، کاروتنوئید ، قند کل ، پروتئین و پرولین ، استرس فلزات سنگین را در برنامه Cd + A. tabescens کاهش داد. علاوه بر این ، مشاهده شد که فقط کاربرد A. tabescens به رشد و نمو گیاهان ذرت کمک می کند. یافته های تحقیق ما نشان داد که می توان از قارچ A. tabescens برای کاهش استرس Cd استفاده کرد. این مطالعه برای اولین بار از نظر حذف فلزات سنگین در محیط هیدروپونیک است.
 
 
کلمات کلیدی : قارچ خوراکی؛ فلز سنگین ؛ محیط هیدروپونیک ، پارامترهای تنش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تأثیر تنش نمکی بر پارامترهای مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گندم دوروم
(Triticum durum Desf. )
نادیا چیاهی 1 * و لوئیچی برینیس 2
1. آزمایشگاه اکوسیستم های زمینی و آبی ، دانشگاه محمد چریف مسعادیا ، سوک اهراس ، الجزایر
2. آزمایشگاه بهبود ژنتیکی گیاهان ، گروه زیست شناسی ، دانشگاه بادجی مختار آنابا ، الجزایر
 
 
* عهده دارمکاتبات : nchiahidz@gmail.com
 
 
چکیده فارسی
گندم از نظر میزان مصرف انسان در بسیاری از کشورهای جهان غلات مهمی است. این گیاه عمدتا در کشورهای خشک و نیمه خشک مدیترانه کشت می شود. در این مناطق ، شوری خاک و آب آبیاری یکی از عوامل محدود کننده در بهره وری گیاه و عملکرد کشاورزی است. کار حاضر در ارزیابی رفتار مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم گندم دوروم V1 (Gta dur) ، V2 (Vitron) در معرض افزایش غلظت NaCl در مرحله جوانه زنی و مرحله رشد در آزمایشگاه است. نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر پارامترهای مختلف عدم تعادل ریخت شناسی (سطح برگ ، درصد جوانه زنی ، طول ریشه) ، تنوع فیزیولوژیکی (کاهش یا افزایش رنگدانه های جذب کننده ، میزان آب ، و غیره) و تجمع زیستی بیوشیمیایی (پرولین ، قندهای محلول ، پروتئین ها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان CAT). در سطح تیمارها ، رشد نهال دو رقم در خاک های نمکی که با آب پاشیده اند بهتر از حضور غلظت های شور است. به عنوان یک نوع رفتار ، تحمل خاصی از دو ژنوتیپ به ویژه در رقم Vitron در برابر تنش نمکی مشخص شد.
 
کلمات کلیدی:  آنزیم های آنتی اکسیدان؛ گندم دوروم ؛ جوانه زدن، رشد؛ ریخت شناسی؛ پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ؛ استرس نمکی